Huvikooli sisekord

Anni huvikooli sisekorra eeskirjad

ÜLDSÄTTED

1. Erahuvikooli kodukord on ühine õpilastele, vanematele ja õpetajatele ning sisaldab erahuvikoolis omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

1. Huvikooli huviringid toimuvad vastavalt õppeaasta algul kehtestatud tunniplaanile.
2. Õpe toimub erahuvikooli poolt renditud koolide ja huvikeskuste ruumides. Õppetegevuse korraldamisel on lähtutud õpilaste vajadustest ning huvidest.
3. Huviringis osalev õpilane tuleb huviringi toimumispaika kas ise, vanemate või õpetaja abiga.
4. Huviringi gruppi alustab tööd kui registreerunud on vähemalt 6 osalejat. Olenevalt Erahuvikooli õpetaja soovist võib grupi suurus erineda.
5. Õppetöö käigus kasutatakse kujundavat hindamist. Õpilase tööd vaadeldakse huviringi tundides ning arvestatakse tema saavutusi, aktiivsust ning arenemisvõimet. Õppetöö ajal toetatakse õpilase arengut, innustatakse õppijat ning antakse pidevat tagasisidet ja tunnustust.
6. Õppetöös kasutatavad materjalid ja vahendid saab huvikooli poolt ja selle eest vastutab juhendaja ning huvikooli pidaja.
7. Huvikooli ringidesse registreerimine ja kuu/poolaasta tasu maksmine toimub läbi huvikooli kodulehe.
8. Koha huviringis tagab registreerimine ja kuu-/poolaasta tasu tasumine.
9. Puudumine huviringi tundidest ei mõjuta kuu/poolaasta maksu suurust ja puudutud tundide eest tasu ei kuulu tagastamisele.
10. Huvikool jätab endale õiguse rühmi komplekteerida ja muuta.

TUNNIS KÄITUMINE

1. Õpilased ja õpetajad hoiavad koolis puhtust ning käituvad vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.
2. Õpilasel on õigus:

 • õppida vastavalt oma võimetele;
 • arengut toetavale vaimsele ja füüsilisele õpikeskkonnale;
 • paluda ja saada abi õpetajatelt;
 • järelevalvele, vaimsele ja füüsilisele turvalisusele ning tervise kaitsele huviringi ajal.

3. Õpilane:

 • töötab tunnis aktiivselt kaasa;
 • kuuletub õpetaja korraldustele;
 • ootab viisakalt oma kõnejärge;
 • tegeleb tunnis ainult seal ettenähtud asjadega;
 • tagab kaasinimeste turvalisuse;
 • suhtub lugupidavalt kaasõpilastesse, õpetajasse, erahuvikooli ja kaasinimeste varasse;
 • osaleb õppetegevuses kaasõppijatega arvestades;
 • hoiab mobiiltelefoni õppetunni ajal hääletul režiimil või välja lülitatult ja kotti asetatult;
 • hoiab puhtust ja korda.

4. Huviringi tunnis on keelatud filmida ja pildistada tunnis osalejate nõusolekuta; pildistatud ja filmitud materjali levitamine ilma sellel kujutatud isiku nõusolekuta on karistatav vastavalt karistusseadustikule.

KOOSTÖÖ

1. Lapsevanemad saavad teavet ringis toimuva kohta vahetult õpetajalt.
2. Tähtsamad teated edastatakse lapsevanematele suuliselt, e-mailitsi või telefonitsi.
3. Hea koostöö lapsevanema, erahuvikooli ja huviringi õpetaja vahel on alus õpilase arengule. Soovitame vanematel pöörduda huviringi õpetaja või huvikooli haldaja poole abi ja nõu saamiseks. Vanema ja erahuvikooli vahelise koostöö eesmärk on, et lapsel oleks huvitav, arendav, hea ja turvaline osaleda meie huviringides.